Vladimir Putin – Het Grote Plan (2 / 3)

Translate into English

In vervolg op ons vorige artikel analyseren we wat de consequenties zijn van het abnormale gedrag van het Westen en de uitspraak van Vladimir Putin als hij spreekt over wat er gebeurt naar aanleiding van de sancties en wapenleveranties. Welke zijn deze consequenties, die hun weerga niet kennen?

Wat betreft dat “abnormale gedrag” spreekt Putin met een videoboodschap in feite rechtstreeks het volk, de burgers, ons toe en zegt:

“Wat de landen betreft die Rusland en zijn economie vijandig gezind zijn, weten wij dat zij hun burgers zeggen dat zij zich moeten voorbereiden op moeilijke tijden en koudere winters. Zij gebruiken de sancties die zij ons opleggen om te verklaren waarom het leven in hun landen slechter wordt, terwijl Rusland al zijn verplichtingen nakomt. Wat bijvoorbeeld de bevoorrading van Europa met energie betreft, zien wij de olie- en gasprijzen overal ter wereld stijgen. We zien ook dat olie en gas uit Rusland van de Amerikaanse markt worden geweerd. We zien de hoogste inflatie in de VS in zijn hele geschiedenis. Dus proberen ze ons de schuld te geven van hun fouten.”

Daarnaast heeft de Russische president het meermalen over de “EU constructie”.

De Duitse “Finanz-Konstrukt” GmbH moet de kastanjes uit het vuur halen en stelt zich daarmee op in de vuurlinie.

Voorts zijn optisch gezien de eisen van Rusland met betrekking tot het staken van de gevechten in Oekraïne eenvoudig en duidelijk. De beide Donbass republieken moeten worden erkend, Oekraïne moet gedemilitariseerd worden, het land gezuiverd van nazi’s en de Krim behoort onherroepelijk bij Rusland. Het huidige Kiev regime is geen gesprekspartner meer nadat het leger heeft gecapituleerd. De eisen van Rusland worden dan automatisch dictaten en is Oekraïne vrij van het Westen.

De schoen begint te wringen als er eisen worden gesteld aan een genormaliseerde situatie met het inmiddels dolgedraaide Westen. Gezien de beloften door de geallieerden gedaan aan Sovjet baas Gorbachov in 1991 moet de grens van de NATO terug naar het moment van ondertekening van het zogenaamde “Vier plus Twee” verdrag. De uitbreiding van de NATO zou niet aan de orde komen, waarbij de DDR als enige uitbreiding door Rusland werd toegestaan. Verder “geen inch” verder naar het Oosten. Om aan deze eis te voldoen moeten Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië. Bulgarije, Slovenië, Kroatië, Albanië en de Baltische staten uit de NATO treden. Toetreding van Bosnië, Montenegro, Kosovo, Georgië, Zweden en Finland kan dan ook niet meer aan de orde zijn. Militaire verbanden met landen buiten de oorspronkelijke verdragszone dienen te worden geannuleerd. Dat betekent ook dat Amerikaanse bases buiten de NATO jurisdictie weg moeten.

Voorts eist Moskou dat de Verenigde Staten al hun atoomwapens uit Europa weghalen.

De functie van de NATO is dan feitelijk nihil geworden. De vraag is welke “constructie” het eerst in elkaar dondert: de NATO of de EU….


SCENARIO OORLOG

NATO-leden verklaren Rusland de oorlog – uitleg.

Met de instructies van de Rothschild Jezuïeten aan Britse parlementariërs kunnen we ons opmaken voor de ontrafeling van het circus wat wordt opgevoerd door onbeholpen slechte acteurs en kreupele acrobaten. Deze instructie is luid en duidelijk en geldt voor iedereen in het Westen:

“In effect our current path, lack of military action, means that our global order is dead on its feet. I urge you to deploy more force against Russia and its proxies, step up ‘information warfare’ to correct opinion, especially online, and send weaponry to our friends in Ukraine. Without Ukraine the global order may not survive.

“In feite betekent onze huidige weg, namelijk het uitblijven van militaire actie, dat onze wereldorde ten dode is opgeschreven. Ik dring er bij u op aan meer geweld in te zetten tegen Rusland en zijn handlangers, de ‘informatieoorlog’ op te voeren om de opinie te corrigeren, vooral online, en wapens te sturen aan onze vrienden in Oekraïne. Zonder Oekraïne kan de internationale wereldorde niet overleven.”

Hij bedoelt uiteraard dat het wereldwijde Rothschild Imperium ten dode is opgeschreven en hij en zijn handlangers wereldwijd zullen worden opgejaagd en geëxecuteerd. Daarom roept hij op tot geweld tegen de uit de as van het Tsarenrijk opgestane aartsvijand Rusland. Het dwarsbomen van de wereldorde door de Tsaren dacht men geëlimineerd te hebben door hun handlangers Lenin, Trotsky en Stalin te installeren.

De beproefde oude bankiersmethode is geld beschikbaar stellen voor oorlog en genocide.

Wat Rothschild hier doet is Rusland de oorlog verklaren en in het voorbijgaan China dus ook. Door insinuerend “op de man” te spelen (Putin/Hitler/Xi Jinping) moet de indruk worden gewekt, dat wij, hoeders van de democratie, een paar gekken op moeten ruimen, anders komen onze vrijheden en normen in het geding.

Alles om te voorkomen dat een verbond ontstaat tussen Rusland en Duitsland, waardoor het hele Europese continent wordt gedomineerd door deze twee staten met Frankrijk in een bijrol en de Britten geïsoleerd op een eiland. We zien dan ook sterke anti-Russische stemmingmakerij in Duitsland die doet herinneren aan die nare periode in de 30’er en 40’er jaren van de vorige eeuw. Russen zijn de nieuwe Joden. De Joden zijn de voorlopers van “ongevaccineerden”. Anders gezegd:


SCENARIO WAPENSTILSTAND

Op 8 mei 1945 heeft het Duitse leger gecapituleerd en verdween het Derde Rijk in het niets. Het Duitsland van 1914 werd bezet gebied. De bezettende mogendheden waren de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Sovjet Unie, Frankrijk, Polen en in zekere mate ook Denemarken en Litouwen. Er is tijdens de wapenstilstandsonderhandelingen steeds gesproken over de grenzen van de Weimar Republiek anno 1937. Want voor de goede orde zij vermeld, dat er nimmer vredesverdragen zijn getekend, Duitsland is een niet bestaande entiteit, waarvan de belangen zijn ondergebracht in een Finanz GmbH, een holdingconstructie met aandeelhouders.

Vanaf die overeengekomen wapenstilstand is er op 14 juni 1945 een Geallieerde Controle Raad ingesteld, welke de organisatie van de de-nazificering van het bezette gebied moest coördineren. De leden van die Raad waren de VS, de USSR, Frankrijk en het VK. Het voorzitterschap rouleerde, de eerste voorzitter was Frankrijk. Deze Kontrol Rat functioneert nog steeds en de rechtsopvolger van de USSR bij monde van Vladimir Putin of zijn Minister van Defensie Sjoigu is voorzitter.

De manier waarop zich de strijd in Oekraïne aan het ontwikkelen is, roept vragen op.

De enige twee landen die daadwerkelijk wapentuig Oekraïne binnen smokkelen zijn de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland. De Russen beschouwen deze provocatie voor wat het daadwerkelijk is: een oorlogsverklaring. Het lijkt er op dat de schaakgrootmeester Putin een kant en klare val heeft opgezet en de poort wijd open houdt. Het vreemde is, dat de Duitsers oude DDR depots aan het leeghalen zijn en allerlei aftands wapentuig aan Oekraïne ter beschikking stellen. Nederland levert luchtverdedigingsmateriaal, oude Amerikaanse Stingers. Nog vreemder is het dat Polen (een bezettende mogendheid van Duitsland) een 30-tal Russische Mig-29’s wil leveren, maar dat die naar de Amerikaanse basis Ramstein zijn gevlogen om daar vervolgens buiten bedrijf te worden gesteld. Luid en duidelijk verkondigd, zodat de Russen dit niet gemist kunnen hebben. Alle landen blijven ver van een “oorlogsverklaring”, ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De Wereldbank doneert € 700+ miljoen aan Kiev met garantstellingen van NATO-kandidaat Zweden en… NATO lid Nederland.

Het is bekend dat een Duitse Bondskanselier voor zijn aantreden enige formaliteiten met de bezettende mogendheden heeft af te wikkelen. Hij krijgt van iedere ambassade een brief om te ondertekenen.

Het Duitse eenwordingsverdrag (Zwei plus Vier Vertrag) bevat drie hoofdvoorwaarden, zoals overeen gekomen op 12 september 1990 en geratificeerd op 15 maart 1991.

In detail werden de volgende zaken vastgesteld:

(A) De definitieve Midden-Europese grenzen en daarmee het nationale grondgebied van het verenigde Duitsland met de verklaring dat Duitsland geen territoriale aanspraken maakt op andere staten.

(B) De personeelssterkte van de Duitse strijdkrachten op 370.000 personen met de verklaring dat Duitsland afziet van de productie, gebruik en het bezit van ABC-wapens, alsmede van het voeren van aanvalsoorlogen.

(C) Een akkoord over de terugtrekking van de Sovjettroepen uit Oost-Duitsland tegen 1994 en het recht om deel uit te maken van allianties.

Wat horen we nu in de wandelgangen van de Russen in Oekraïne bij monde van de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov:

The Russian Ministry of Defense publishes materials on the implementation of the military biological programs of the United States and its NATO allies on the territory of Ukraine. The military department shows documented information about:

(1) Transfer of biomaterials from Ukrainian laboratories to Australia and Germany;


SCENARIO OORLOGSVERKLARING

De BRiD-constructie zou volgens het Zwei plus Vier verdrag weer soeverein zijn. Niets is minder waar. In de eerste plaats wordt gedicteerd van welke omvang de Duitse strijdkrachten mogen zijn. Daarnaast is de Bondskanselier gebonden aan de instructies van de drie bezettende machten. Het is duidelijk dat de Duitse GmbH de kastanjes uit het vuur moet halen namens de aandeelhouders. Duitsland verbreekt twee staats- en verdragsontbindende clausules, namelijk (1) het wapenstilstandsverdrag van 1945 en (2) het Zwei plus Vier verdrag van 1990/1991. Dat doet men door wapenleveranties aan Oekraïne en het overnemen van Bacteriologische strijdwapens van de Verenigde Staten.

Is de Duitse Bondskanselier nu zo dom of werkt hij in opdracht? We denken het laatste, vanwege de beruchte “Kanzlerakte”. De bezettende mogendheden houden daarmee zeggenschap over de Duitse media, de Duitse geheime diensten, de partijpolitiek en de Duitse goudvoorraden, ongeacht waar die zijn opgeslagen.

Omdat het Russische offensief in Oekraïne lijkt te zijn vastgelopen, worden massaal wapens en munitie aangeleverd. Daarnaast infiltreren groepen huurlingen West Oekraïne en worden via Turkije ISIS terroristen binnengesmokkeld. Acties die grotendeels worden gefaciliteerd door de samenwerking van de beide nazi regimes in Kiev en Berlijn. Duitsland heeft zich in de vuurlinie van Vladimir Putin gepositioneerd. Door de hysterische en oorlogszuchtige massamedia ontgaat vrijwel iedereen de realiteit. Ook in Nederland.

Men zou kunnen redeneren dat de EU-constructie en de NATO door deze beslissingen mee de oorlog in wordt getrokken. Wie goed oplet ziet, dat dit niet het geval is. Er wordt omzichtig met de realiteit omgegaan.

Het wapenstilstandsverdrag met onder andere de USSR van 9 mei 1945 is de facto eenzijdig door Bondskanselier Olaf Scholz opgezegd. De Duitsers zijn weer in directe oorlog met Rusland. Paragraaf 80 van het Duitse wetboek van strafrecht zou hiervoor in levenslange gevangenisstraf hebben voorzien, maar dit artikel is net op tijd door de Bondsdag geschrapt. De wet zal moeten worden hersteld om het recht te laten zegevieren.

De Geallieerde Controle Raad

Het hoogste doel van de Geallieerde Controleraad in de naoorlogse periode was het in politieke praktijk brengen van de Overeenkomst van Potsdam. Dit omvatte vooral de intrekking van alle nationaal-socialistische wetten, de processen van Neurenberg en de denazificatie. Er mocht geen oorlogsgevaar meer zijn vanuit Duitsland. De Controleraad gaf instructies aan de militaire opperbevelhebbers in de afzonderlijke bezettingszones. Berlijn was rechtstreeks ondergeschikt aan de Geallieerde Controle Raad als het centrale punt.

Onder het voorzitterschap van Rusland als rechtsopvolger van de USSR zal de Controle Raad de verdragspartners mededelen, dat het nieuw opgestane nazi regime in Berlijn tot de orde moet worden geroepen en Rusland haar verdragszone (de voormalige DDR) weer zal bezetten en het regime afzetten. Ook in West Duitsland zal een zuivering moeten plaatsvinden en ook zal SHAEF-wetgeving worden uitgeoefend. SHAEF gaat uit van de Republiek Weimar grenzen van 1937.

De toestand ten tijde van de wapenstilstand zag er als volgt uit:

Oostenrijk is volgens bovenstaande kaart bezet door de Sovjet Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Door alle troepen weg te halen en het land een neutrale status te geven (geen lid van de NATO) is Oostenrijk nooit onder de Geallieerde Controle Raad geschoven. Het Duitse Ruhrgebied werd bestuurd door de “Internationale Ruhrbehörden”, de VS, UK, Frankrijk en de drie Benelux-landen. De Sovjet Unie was daar destijds fel op tegen, werd er totaal buiten gelaten, dus in plaats van de Benelux-landen kan Rusland zitting nemen.

In 1951 werd dit Ruhr Statuut omgezet in het EGKS Verdrag, de voorloper van de EEG, voorloper van de EU-constructie.

https://www.geschichte-abitur.de/lexikon/uebersicht-nachkriegszeit/alliierter-kontrollrat

Door de opzichtig flagrante schending van het wapenstilstandsverdrag en de overtreding ten aanzien van de ABC-wapens clausule worden beide verdragen voor wat betreft de Bondsrepubliek teruggedraaid.

De Bondsrepubliek Duitsland is alsdan opgeheven.

De EU-constructie houdt derhalve noodgedwongen op te bestaan.

De NATO is haar bestaansrecht en machtsbasis kwijt en wordt ontmanteld.

Omdat Polen opzichtig pertinent NIET heeft meegewerkt aan de bewapening van Oekraïne (zie de weggesmokkelde Mig-29’s naar de VS basis Ramstein) blijft dit land vooralsnog als staat intact, maar zal moeten toestaan dat Russische troepen vrije doorgang hebben naar zowel Duitsland alsook de Oblast Kaliningrad. Polen zal de NATO en de EU-constructie moeten verlaten. De door Polen bezette Duitse gebieden zullen onder bestuur van de Controle Raad worden gebracht.

In Deel 3 van dit drieluik komt de positie van de STAAT DER NEDERLANDEN aan de orde. De STAAT is geregistreerd in Washington D.C., maar het Grondgebied Nederland valt onder SHAEF-wetgeving. Wat zou er gebeuren.


Duitse wapenleveranties:

March 8, 2022. deliveries of German Panzerfaust 3 to Ukrainian units near Kiev. transportation is carried out by civil vehicles.

We zodoende zijn terug bij 8 mei 1945, de dag voor de ondertekening van de wapenstilstand.

Leave a Reply

Your email address will not be published.